Dle  § 7b zákona o daních z příjmu. Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejichž obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 miliónů korun českých, které nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsána v obchodním rejstříku.

Zajištění daňové evidence dle aktuálních zákonných norem, tedy zejména:

 • zpracování evidence příjmů a výdajů
 • zpracování evidence pohledávek a závazků
 • zpracování evidence dlouhodobého majetku a zásob
 • zpracování karet rezerv

Zpracování:

 • peněžního deníku
 • závěrkových operací: tj. počáteční stav peněžního deníku, rezervy, uzávěrkové úpravy, výpočet daně z příjmů, seznam pohledávek a závazků
 • pokladní knihy
 • knihy bankovních výpisů
 • knihy faktur přijatých i vystavených
 • sestavy pohledávek
 • sestavy závazků
 • inventarizace
 • základních tiskových sestav: peněžní deník, výkaz příjmů, výdajů i majetku a závazků, stav závazků a pohledávek ke dni, přehledy

Cena se stanoví individuálně dle rozsahu zpracovávané agendy.